polovnicky dennik | Elektronická kniha návštev poľovného revíru

Adatvédelmi nyilatkozat

Használati feltételek!


A jelen Honlapon található anyagokat kizárólag a szerző írásbeli engedélyével jogosult módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni (kivéve az ismerősnek ajánlást), illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni.

Adatvédelmi Nyilatkozat

1 Általános adatkezelési elvek

A Be-Online ezen adatvádelmi nyilatkozata kiterjed minden, a Be-Online, által működtetett www.be-online.sk weboldal szolgáltatására. A Be-Online továbbiakban mint Adatkezelő nyilatkozik, hogy

 • 1/1 Mind a személyes, mind a nem-személyes jellegű adatokat bizalmasan kezeli, harmadik félnek ki- illetve el nem adja.
 • 1/2 Az Adatkezelő fenntartja a jogát, és egyben kötelezettséget vállal arra, hogy adatvédelmi politikánkat és egyben jelen Nyilatkozat tartalmát a mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően egyoldalúan módosíthatja.
 • 1/3 Adatvédelmi politikánk bármilyen változásáról látogatóinkat a www.be-online.sk weboldalon előzetesen értesítjük, míg lényeges változásokról felhasználóinkat előzetes e-mail útján is tájékoztatjuk.
 • 1/4 A www.be-online.sk weboldal üzemeltetésével összefüggésben gyűjtött és rögzített személyes adatok kezelője a Be-Online Az adatkezelés során az Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
 • 1/5 A www.be-online.sk weboldal üzemeltetésével összefüggésben végzett adatkezelés célja, hogy kapcsolatot tartsunk az ügyfeleinkkel, és a védett tartalomhoz engedélyeket adjunk a felhasználóknak.
 • 1/6 Az adatkezelés minden esetben önkéntes, a személyes adatait kizárólag az Ön által választott szolgáltatás céljából, az Ön által adott hozzájárulásnak megfelelően, annak keretei között használjuk fel. Az adatkezelés e célnak minden szakaszában megfelel. Az Adatkezelő Be-Online által végzett adatkezelés jogalapja az érintettek tájékozott hozzájárulása, amelyet az érintettek a www.be-online.sk weboldal regisztrációs feltételeinek elfogadásával adnak meg.
 • 1/7 Ha a személyes adatokat olyan módon szeretnénk felhasználni, amely eltérne a személyes adatok gyűjtésekor meghirdetett elvekkel és célokkal, úgy előzetes e-mailen keresztül értesítjük az érintetteket, akiknek felajánljuk azt a lehetőséget, hogy eldönthessék, hogy hozzájárulnak-e személyes adataik korábbiaktól eltérő kezeléséhez.
 • 1/8 Tevékenységünk során technikai és szervezési intézkedésekkel, biztonsági eljárási szabályok kialakításával gondoskodunk az adatok biztonságáról, az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásáról.
 • 1/9 Az Adatkezelő, valamint a szerverhálózat üzemeltetője az adatokat a legkorszerűbb hardver- és szoftvertámogatás mellett különösen védi a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól, törléstől vagy megsemmisítéstől, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
 • 1/10 Az Adatkezelő által kezelt adatokat főszabály szerint csak az adatkezelőnek a jelen nyilatkozatban meghatározott adatkezelési célok megvalósításában résztvevő munkavállalói ismerhetik meg, akiket munkaszerződésük és a foglalkoztatásukra vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján valamennyi általuk megismert adat tekintetében titoktartási kötelezettség terhel.
 • 1/11 A Be-Online az európai uniós adatvédelmi törvény rendelkezéseinek megfelelően esetenként együttműködhet a helyi, országos vagy nemzetközi hatóságokkal, amelyek, az adatvédelmi törvény által előírt tartalmú és formájú megkérésére, kötelesek vagyunk a szükséges személyi azonosító információkat kiadni a Be-Online felhasználókról.

 

2. Regisztráció

 • 2/1A védett tartalom elérése érdekében felhasználóinkat megkérjük, hogy regisztrálják magunkat honlapunkon.
 • 2/2 A regisztráció során a felhasználóinkat az alábbi személyes adatokat közölésére kérjük:
 • e-mail cím (megkülönböztetés, validálástás, az elfelejtett jelszó újbóli megküldése, újabb lehetőségek, valamint értesítések megküldése céljából);
  jelszó (ezzel léphet be személyes profiljába).
 • 2/3 A regisztráció során csak olyan személyes adatokat kérünk Öntől, amely az adott szolgáltatás céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A lényegi szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, a regisztráció során elemi személyi jellegű adatokat is megadni (mobil-telefonszám, számlázási cím, teljes név) Egyes szolgáltatásaink igénybevételéhez szükséges regisztráció során, elemi demográfiai adatokat (kor, nem, végzettség, foglalkozás, családi állapot, lakóhely) is kérünk látogatóinktól. Az ilyen adatokat egyfelől elemzési célokra, másfelől szolgáltatásaink minőségének javításához, fejlesztéséhez, továbbá, a látogatók igényeinek teljes körű kielégítéséhez alkalmas szolgáltatások nyújtásának elősegítésére használjuk fel, harmadik fél számára nem továbbítjuk, vagy tesszük hozzáférhetővé azokat.
 • 2/4 Regisztráció során gyűjtött személyes adatait semmilyen esetben sem továbbítjuk, vagy tesszük hozzáférhetővé harmadik fél számára, hacsak azt a szolgáltatás működése nem kívánja.
 • 2/5 A regisztrációval hozzájárulását adja személyes adatainak ingyenes tárolására, valamint adatvédelmi politikánknak megfelelő kezelésére.
 • 2/6 Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Be-Online semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre valamint büntetett előéletre vonatkoznak. Amennyiben a Be-Online tudomást szerez arról, hogy valamely felhasználó az érvényben lévő törvény rendelkezései értelmében különleges adatként minősülő adatot helyezett el az adatbázisban, azt haladéktalanul törli, és jogosult az adott felhasználó regisztrációját törölni.
 • 2/7 A www.be-online.sk weboldalon a regisztráció során Ön egyetért és hozzájárul ahhoz, hogy személyes és egyéb adataival hozzájárulásának, adatvédelmi politikánknak és az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően az alábbi adatkezelési műveleteket végezzük: rögzítés, rendszerezés, tárolás, felhasználás, a 2/8 pont szerinti továbbítás, hozzáférhetővé tétel, zárolás, törlés és megsemmisítés.
 • 2/9 Személyes adatok csak a látogató önkéntes adatszolgáltatása révén kerülnek a Be-Online birtokába. Ilyen adat pl. a név, számlázási cím, telefonszám, faxszám,  melyeket a Be-Online kizárólag az előre jelzett célra használ fel, illetve azt a látogató kérésének megfelelően teszi.

3 Linkek

 • 3/1 Oldalainkon számos link található más szolgáltatók által fenntartott oldalakra. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy ilyen ugrópontok használatával más szolgáltatók oldalaira kerülnek át.
 • 3/2 Jelezzük, hogy nincs ráhatásunk arra, hogy más szolgáltatók betartják-e a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. Amennyiben szükségét érzi, kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az oldalak szolgáltatóinak adatvédelmi nyilatkozatát.
 • 3/3 Jelen Nyilatkozatban rögzített adatvédelmi politikánk kizárólag a Be-Online által üzemeltetett www.be-online.sk oldalakra érvényes.

4 Felmérések, kérdőívek, szavazások, nyereményjátékok

 • 4/1 Időről időre felhívjuk látogatóinkat, illetve felhasználóinkat, hogy a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően felmérések, kérdőívek kitöltésével, illetve szavazásokon, nyereményjátékokon való részvétellel, stb. adatokat közöljenek.
 • 4/2 A részvétel ezen információ-gyűjtéseken minden esetben önkéntes, esetleges adatszolgáltatás kizárólag az érintettek önkéntes hozzájárulásával történik. Látogatóink, illetve felhasználóink minden esetben szabadon dönthetnek, hogy személyes adatokat, vagy kizárólag demográfiai információkat (mint postai irányítószám, foglalkozás.) bocsátanak rendelkezésünkre.
 • 4/3 Az e-mail cím esetleges rögzítésének célja annak biztosítása, hogy minden felhasználó csak egyszer töltse ki az adatlapot, elkerülve a többszöri részvételt. A megadott e-mail cím és a felmérés során bevitt adatok szigorúan elkülönítve és kizárólag a fent megjelölt célok érdekében tárolódnak. Részvételét bizalmasan kezeljük a statisztikai értékelési folyamat során, személyes adatait nem kapcsoljuk össze e-mail címével.
 • 4/4 A felmérések, kérdőívek, illetve szavazások alkalmazásával gyűjtött adatokat adatkezelési politikánknak és a vonatkozó egyéb jogszabályoknak megfelelően kizárólag a győztesek és ez egyéb résztvevők értesítésére, valamint szolgáltatásaink színvonalának emelésére használjuk fel.
 • 4/5 Az így nyert adatokat más forrásból származó személyes adatokkal nem kapcsoljuk össze. A résztvevők hozzájárulása esetén az adatokat adott esetben társaságunkkal ügyfélkapcsolatban álló vállalatok - pl. a nyereményjátékok és a felmérések támogatói - számára továbbítjuk.
 • 4/6 Az adatkezelés részleteit az adott szavazás, nyereményjáték vagy egyéb adatvédelmi relevanciával bíró esemény adatkezelési elvei tartalmazzák.

5 Levelezés

 • 5/1 Szolgáltatásaink során elektronikus levelezés útján lépünk kapcsolatba felhasználóinkkal.
 • 5/2 Reklámnak minősülő leveleket felhasználóink részére kizárólag felhasználóink előzetes hozzájárulásával küldünk, világosan és egyértelműen azonosítható formában.
 • 5/3 A jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvántartást vezetünk azon személyekről, akik részünkre írásban bejelentették, hogy kívánnak szolgáltatásunk felhasználásával reklámot kapni. A nyilvántartásban nem szereplő személyek részére nem küldünk reklámot. A nyilvántartást harmadik fél számára kizárólag az igénybe vevő előzetes hozzájárulásával adjuk át.
 • 5/4 Az általunk küldött valamennyi (hír)levél tájékoztatja a címzettet arról az elektronikus levelezési címről és egyéb elérhetőségről, ahol a reklámok és egyéb levelek küldésének megtiltása iránti igényét bejelentheti.

Minden jog fenntarva be-online Copyright 2008.

 

Mobil fejlesztés

mobil fejlesztésA legdinamikusabban fejlődő informatikai ágazat, a mobil alkalmazások területe. Több milliós felhasználói táborral. Mit jelent ez? Nos ha még nincs mobil alkalmazásod, akkor itt az ideje belevágni a mobil fejlesztésbe. Naponta több millió mobil app-ot töltenek le a felhasználók a régiónkból. Tudod hány millió potenciális ügyfél ez? Ha érdekel a mobil fejlesztés keressd a PlixApp Kft.-t. Ők nagyon otthon vannak a témában.

BE-ONLINE

www.be-online.skÜdvözlöm,
Horváth Zoltán vagyok, a Be-Online vezetője. Ön valószínűleg azért látogatta meg oldalunkat, mert egy olyan informatikai csapatra van szüksége, aki megbízható módon és profi szinten, precízen látja el munkáját az informatika minden területén. Azt kell mondjam; Jó helyen jár!

web sablonok

Állás ajánlat

Rendszergazda Győr

Rendszergazda Győr

PlixApp_200x00

Informatikai és rendszergazdai segítség Győrben. Bízza az informatikai rendszerét a profi rendszergazda, hozzáértésére. Miért fizetne fölöslegesen?

POĽOVNÍCKY DENNÍK

Elektronická kniha návštev poľovného revíru

polovnicky-dennik

Poľovnícky denník